Projekty


     

Tytuł projektu:

Wytworzenie kompleksu inkluzyjnego metformina – metyl-ß-cyklodekstryną (Met/MßCD) wzmagającego żywotność komórek progenitorowych izolowanych z jaj pszczoły miodnej (Apis mellifera).

Beneficjent:

BioScientia sp. z o.o.

Jednostka naukowa wybranej do realizacji projektu:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Okres realizacji projektu: 2018-03-01 – 2019-08-31

Cele projektu:

Celem realizacji projektu jest wzbogacenie portfolio firmy w nowy produkt, tym samy zwiększenie dochodowości oraz innowacyjności spółki.

Szczegółowe informacje

 


     

Projekt: POIR.04.01.04-00-0126/16
Tytuł: Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej
Akronim: API-FAG

Okres realizacji projektu: 01-03-2017- 30.09. 2019

Streszczenie projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowatorskiego preparatu bakteriofagowego przeznaczonego do profilaktyki i leczenia zgnilca amerykańskiego (złośliwego) oraz zgnilca europejskiego występujących u larw pszczół miodnych. Cel zostanie osiągnięty poprzez izolację swoistych bakteriofagów ze środowiska oraz próbek biologicznych, ich charakterystykę oraz opracowanie preparatu finalnego (zawierającego bakteriofagi) do stosowania w profilaktyce, jak i terapii. Idea projektu wychodzi naprzeciw jednemu z najpoważniejszych problemów zdrowotnych pszczół, który prowadzi do osłabienia żywotności rodzin pszczelich oraz  znacznych strat ekonomicznych w rolnictwie i sadownictwie. Realizowane badania związane są z utworzeniem unikalnej kolekcji fagów swoistych wobec Paenibacillus larvae oraz Melissococcus pluton – patogenów, które stanowią główny czynnik etiologiczny zgnilców. Materiał do izolacji bakteriofagów stanowią próbki biologiczne i środowiskowe (m.in. gleba, woda, wosk, pszczoły, miód, czerw) pozyskane z pasiek zainfekowanych patogenami zgnilca, jak i z dojrzałych pasiek, nie wykazujących zmian chorobowych. Opracowany produkt końcowy w formie preparatu do karmienia pszczół oraz oprysku pasiek będzie zawierał wybrane fagi lityczne o określonej stabilności w nośnikach o różnym składzie chemicznym, scharakteryzowane genetycznie, biologicznie oraz sklasyfikowane systematycznie na podstawie morfologii i ultrastruktury. Produkt końcowy zostanie przetestowany u rodzin zainfekowanych zgnilcem amerykańskim lub europejskim. Planuje się również zbadanie miodu pod kątem wykrywania pozostałości preparatu bakteriofagowego. Wdrożenie rezultatów odbędzie się poprzez udzielenie licencji przedsiębiorstwu, które zwiąże się z Wnioskodawcą zapisami umowy licencyjnej.

Członkowie konsorcjum:

Lider konsorcjum: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Pure Biologics sp. z o.o.
Bioscientia sp. z o.o.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 


     

Otrzymanie unieśmiertelnionych progenitorowych komórek izolowanych z jaj pszczelich oraz opracowanie systemu badawczego pozwalającego w warunkach hodowli in vitro testować substancje czynne z pominięciem modelu zwierzęcego.

Beneficjent:

BioScientia sp. z o.o.

Jednostka naukowa wybranej do realizacji projektu:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Bon na innowacje BioScientia Sp. z o.o.


Opracowanie polowego testu diagnostycznego wykrywającego zakażenie pszczoły miodnej patogenem Nosema ceranae

Konsorcjum: BioScientia Sp. z o.o. (lider konsorcjum), PureBiologics Sp. z o.o., Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

Celem projektu było opracowanie prostego w użyciu testu diagnostycznego wykrywającego sporowca Nosema ceranae, będącego patogenem rodzin pszczelich. Idea immunologicznego testu w technice przepływu poziomego (lateral flow) oparta jest na podstawowych zasadach immunologii (oddziaływaniach antygen/przeciwciało). Dzięki dostosowaniu technologii do sektora pszczelarskiego, opracowana została prosta i rzetelna metoda wykrywania infekcji Nosema ceranae w próbkach pszczół. Główne cechy naszego testu to szybkość, swoistość, czułość, przenośność, niska cena oraz łatwość użycia.


Opracowanie multitestu do szybkiej diagnozy infekcji wirusowych pszczoły miodnej odpowiadających za masowe ginięcie pszczół 

Konsorcjum: BioScientia Sp. z o.o. (lider konsorcjum), PureBiologics Sp. z o.o., Genformatik

Celem projektu było opracowanie szybkiego multitestu diagnostycznego do skutecznego monitorowania zakażeń wirusowych w rodzinach pszczelich. Test ma na celu wykrywanie wirusów należących do rodziny Dicistroviridae: wirusa ostrego paraliżu pszczół (ABPV), wirusa kaszmirskiego (KBV), wirusa izraelskiego paraliżu (IAPV) oraz wirusa zdeformowanych skrzydeł (DWV) należącego do rodziny Iflaviridae. Test ma być alternatywą do badań molekularnych przeprowadzanych w laboratoriach. Wczesna i precyzyjna diagnoza umożliwi szybką interwencję oraz ograniczy rozprzestrzenianie się infekcji.

http://bioscientia.pl/beemonitor/


Opracowanie prostego i szybkiego testu polowego do wykrywania enzootycznej białaczki bydła

Konsorcjum: BioScientia Sp. z o.o., Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

Enzootyczna białaczka bydła jest chorobą zakaźną bydła wywołaną przez wirusa BLV (Bovine Leukemia Virus) i polegającą na rozroście komórek układu limfatycznego. Ponieważ choroba przez początkowy długi okres przebiega bezobjawowo, jedyną skuteczną metodą zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji jest częsta diagnostyka serologiczna i eliminowanie zakażonych zwierząt. Celem proponowanego projektu jest opracowanie szybkiego i prostego w użyciu testu paskowego do wykrywania w mleku krowim przeciwciał przeciwko wirusowi enzootycznej białaczki bydła (BLV). Test może być wykonywany w warunkach terenowych przez niewykwalifikowane osoby (hodowca, lekarz weterynarii). Opracowany test powinien stać się cennym narzędziem diagnostycznym do monitorowania stanu bydła bezpośrednio w terenie.


Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez rozwój szybkich testów diagnostycznych

Konsorcjum: BioScientia Sp. z o.o., (lider konsorcjum), Biotem, School of Business and Engineering Vaud (HEIG-VD), University of Applied Sciences Western Switzerland (HES-SO)

W wyniku projektu FISHGUARD opracowane zostaną szybkie, paskowe testy diagnostyczne do skutecznego monitorowania zakażeń wirusowych ryb hodowlanych: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) oraz zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN). Wczesna diagnoza umożliwia szybką interwencję, obniża koszty leczenia, zmniejsza rozprzestrzenianie się infekcji i przynosi znaczne korzyści finansowe hodowcom.

http://www.fishguard-eurostars.eu/

Scientist pipetting medium into 12-well plate