Zapytania ofertowe

Zapytanie Ofertowe nr AG/W/01_2018 z dnia 15.02.2018 r.

                     

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AF/W/01_2018

 Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie prac badawczych w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0126/16-00 akronim API-FAG  pt. „Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej”.
Forma zatrudnienia – umowa o dzieło

Data publikacji: 15.02.2018 r.

Termin składania ofert: 01.03.2018 r.

Ogłaszający:
BioScientia Sp. z o.o
ul. Ogrodowa 2/8
61-820 Poznań
NIP: 7831687144
REGON: 302046528

zapytanie-ofertowe-AF_W_01_2018


Protokół z Rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego  nr 1/02/2018 z dnia 28.02.2018 r.

                        

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

nr 1/02/2018 z dnia 28.02.2018 r.

na wybór wykonawcy usługi realizowanej w ramach Projektu E!9498 FISHGUARD pt.: „Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez rozwój szybkich testów diagnostycznych” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EUROSTARS.

protokol rozstrzygniecia zap 1_2_2018

 


Zapytanie Ofertowe nr 1/02/2018 z dnia 28.02.2018 r.

                        

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2018 z dnia 28.02.2018 r. na wybór wykonawcy usługi realizowanej w ramach Projektu E!9498 FISHGUARD pt.: „Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez rozwój szybkich testów diagnostycznych” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EUROSTARS.

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne horyzontalne”) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Nazwa i adres Zamawiającego

BioScientia sp. z o.o., ul. Ogrodowa 2/8, 61-820 Poznań

NIP: 7831687144, REGON: 302046528, KRS: 0000608948

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych obejmujących:

  • przeprowadzenie testów referencyjnych – w celu porównania prototypów testów paskowych wykrywających wirusy IHN i VHS w ryb z metodą referencyjną
  • przeprowadzenie testów terenowych ww. prototypów testów

Zamawiający dostarczy Wykonawcy:

Prototypy testów paskowych podlegających ocenie.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

Raport z przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Zapytanie ofertowe nr 1_02_2018 FISH


Zapytanie Ofertowe nr 1/09/2017 z dnia 27.09.2017 r.

Testowanie prototypu testu paskowego

Protokół z roztrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1_09_2017 z dn. 27.09.2017


       

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017 z dnia 27.09.2017 r. na wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych mających na celu wytworzenie kompleksu inkluzyjnego metformina – metyl-β-cyklodekstryną (Met/MβCD) oraz określenie jego wpływu na żywotność komórek progenitorowych izolowanych z jaj pszczoły miodnej (Apis mellifera).

Zapytanie ofertowe nr 1_09_2017


Protokół z Rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego Zapytanie Ofertowe nr BLV/W/02_2016

Testowanie prototypu testu paskowego

BLV W 02 2016 protokół

 


logo_pbs_do_pobrania NCBIR logo z czerwonym napisemBioscientia

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu PBS3/B8/20/2015 pt. „Opracowanie prostego i szybkiego testu polowego do wykrywania enzootycznej białaczki bydła” współfinansowanego współfinansowany w ramach III edycji Programu Badań Stosowanych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

Składanie ofert do przeprowadzenia prac badawczych

Testowanie prototypu testu paskowego

zapytanie-ofertowe-BLV zadanie 7a


Protokół z Rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego Zapytanie Ofertowe nr BLV/W/01_2016

Testowanie prototypu testu paskowego

Blv W 01 2016


logo_pbs_do_pobrania NCBIR logo z czerwonym napisemBioscientia

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu PBS3/B8/20/2015 pt. „Opracowanie prostego i szybkiego testu polowego do wykrywania enzootycznej białaczki bydła” współfinansowanego współfinansowany w ramach III edycji Programu Badań Stosowanych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

Składanie ofert do przeprowadzenia prac badawczych

Otrzymanie antygenu gp51 znakowanego barwnymi nanocząsteczkami

zapytanie-ofertowe-BLV zadanie 5


Protokół z Rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego Zapytanie Ofertowe nr BLV/W/01_2015

Testowanie prototypu testu paskowego

BLV W 01 2015 Protokół


logo_pbs_do_pobrania NCBIR logo z czerwonym napisemBioscientia

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu PBS3/B8/20/2015 pt. „Opracowanie prostego i szybkiego testu polowego do wykrywania enzootycznej białaczki bydła” współfinansowanego współfinansowany w ramach III edycji Programu Badań Stosowanych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

Składanie ofert do przeprowadzenia prac badawczych

Oczyszczanie i analiza antygenu gp51 BLV

zapytanie-ofertowe-BLV zadanie 3